خدمات | ویدئو مپینگ

از دید ملادیوم ویدئو مپینگ یک توهم واقعيت یا حقه تصویری نیست .
ویدئو مپينگ یک دگردیسی بزرگ در فضای موجود است.
ویدئو مپینگ در معماری فراتر از یک پروجکشن ساده تصاویر بر روی یک سازه ساختمانی است.
ویدئو مپینگ تسخیر مکان ، زمان ، معماری و صدا ست.
ویدئو مپینگ اکتشافیست که بوسیله نور به انجام میرسد و طی آن شگفتیهای پنهان در میان فضاهای معماری موجود به آشکارگی می رسد.
ویدئو مپینگ از نگاه ملادیوم کشف حقیقت از فراسوی مجاز و پدیدار کردن آن بر صحنه مجاز و با زبان مجاز می باشد.  / روزبه شاهرخی 

ملادیوم / طراح و مجری بزرگترین پروژه های ویدئو مپینگ در ایران